I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. “ДЪСТЪР КЛУБ“ e интернет страницата, намираща се на адрес http://dusterclub.dacia.bgв интернет и управлявана от Дружеството.
 2. Dacia” - „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 131481045, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г.М. Димитров“ № 16А, ет.2., имейл адрес dusterclub@dacia.bg
 3. „Посетител“ e всяко лице, което посещава интернет страницата http://dusterclub.dacia.bg , но не е  регистрирано в ДЪСТЪР КЛУБ. 
 4. „Потребител“ е всяко  лице, което е регистрирано в ДЪСТЪР КЛУБ и има личен профил.
 5. „Уебсайт” ("website", “web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 6. „Услугите“ са услуги, предоставяни чрез сайта ДЪСТЪР КЛУБ, описани в настоящите общи условия, предмет на непрекъснато развитие и допълване. 
 7. „Потребителско съдържание” представлява текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите , които Потребителят разполага на Сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ с оглед те да бъдат достъпни чрез ДЪСТЪР КЛУБ за всички останали Посетители и/или Потребители.
 8. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 9. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 10. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право
 11. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
 12. „Потребителски профил“ е обособена част от ДЪСТЪР КЛУБ,  съдържаща информация за потребителя, изисквана от Dacia като достъпът до Потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

II. ПРЕДМЕТ

2.1. Този Сайт е създаден и се управлява  от Dacia - официален вносител на автомобили от марката Dacia за България. Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Dacia за ползването на този Сайт, като с приемането им се съгласявате да бъдете обвързан от тях и всички последващи промени в Общите условия. За неуредените по-долу въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Тези условия изключват всяко друго споразумение, сключено между Вас и Dacia или членове на дилърската мрежа на Dacia по отношение на ползването на Сайта.  

2.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за покупко-продажба на билети за участие в събития, промотирани в ДЪСТЪР КЛУБ чрез сайта bilet.bg, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на  ДЪСТЪР КЛУБ.

2.3. Предлаганите в сайта продукти и услуги се предоставят на територията на Р България.

III. ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪСТЪР КЛУБ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

3.1. Доколкото предоставяните чрез ДЪСТЪР КЛУБ Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги и условията за предоставянето им могат да бъдат променяни по всяко време от Dacia.

3.2. Предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги изискват регистрация и създаване на личен Потребителски профил, в който Потребителят управлява своите данни.

3.2.1.Новини. Сайтът предоставя на потребителя безплатна възможност на Потребителите с новини или друго съдържание от dusterclub.dacia.bg;

3.2.2. Участие в Събития.  Потребителят участва в събития , организирани от ДЪСТЪР КЛУБ, с личния си автомобил Dacia Duster. Участието в събитията се заплащат от участника чрез сайта bilet.bg., освен ако не е посочено друго на страницата. Събитията включват шофиране в група с други участници по предварително изготвен маршрут, както и закуска и обяд. Всички събития се зареждат в хронологичен ред като участието в събитие изисква предварителна регистрация за участие от страна на Потребителя и е в зависимост от определените свободни места.

 3.2.3. Публикуване и разглеждане на снимки. Всеки Потребител има възможност да качва до 3 броя авторски снимки за участие в конкурса “Снимка на месеца”. Всички одобрени снимки в месечния конкурс се зареждат на страницата - “Снимки на месеца” в хронологичен ред.  Потребителят може да участва със снимки в JPG и PNG формат като на екрана има брояч, който да отчита броя на заредените снимки. Победителят в месечния конкурс се определя от  жури, включващо представители на Dacia & Safety Driving academy.

3.2.4. Покана до приятел. Всеки потребител има възможност да кани неограничен брой приятели в ДЪСТЪР КЛУБ. Поканата, се изпраща по имейл като съдържанието е предварително определено.

3.2.5. Печелене на точки. Всеки Потребител може да спечели точки при участието си в различни активности в ДЪСТЪР КЛУБ,както следва:

А) При покана до приятел Потребителят получава  500 точки, след като поканения от него нов член  е завършил успешно регистрацията на Потребителски профил през линка за покана. 

Б) При участие в конкурса „Снимка на месеца“, в рамките на който Потребителят може да участва с до три снимки, Потребителят печели 150 точки. Победителят в конкурса печели допълнително 500 точки.

В) Всички текущи Потребители на ДЪСТЪР КЛУБ получават 400 точки за лоялен потребител след подновяване на паролата си.

Г) След приключване на регистрацията на Потребителски профил, в който Потребителят е качил и профилна снимка, Потребителят печели 150 точки.

Д) Всеки нов Потребител печели 200 точки след пълно завършване на регистрация на Потребителски профил.

Е) Всеки нов Потребител, който е направил регистрация на Потребителски профил от линк от покана печели  300 точки след пълно завършване на регистрацията;

Ж) Всеки потребител участвал в събитие на клуба и оставил своя имейл получава 400 точки 

3.2.7. Всеки Потребител печели точки от описаните по-горе възможности, които са постоянни и временни:

А) Постоянни са всички спечелени от Потребителя точки през целия период на членство, които се натрупват в профила му. Те са сбор от различни активности на сайта:

 1. При покана до приятел потребителят получава  500 точки, след като поканения от него нов член е завършил успешно регистрацията на Потребителски профил през линка за покана.
 2. При участие в конкурса „Снимка на месеца“, в рамките на който Потребителят може да участва с до три снимки, Потребителят печели 150 точки. Победителят в конкурса печели допълнително 500 точки.
 3. Всички текущи Потребители на ДЪСТЪР КЛУБ получават 400 точки за лоялен потребител след подновяване на паролата си.
 4. След приключване на регистрацията на Потребителски профил, в който Потребителят е качил и профилна снимка, Потребителят печели 150 точки.
 5. Всеки нов Потребител печели 200 точки след пълно завършване на регистрация на Потребителски профил.
 6. Всеки нов Потребител, който е направил регистрация на Потребителски профил от линк от покана печели  300 точки след пълно завършване на регистрацията;
 7. Всеки потребител участвал в събитие на клуба и оставил своя имейл получава 400 точки

Б) Временни точки са точките, спечелени от Потребителя, в рамките на последния награден период от 3 месеца. В края на тримесечието се определя Потребителят, събрал най-много точки за този период, който печели обявената награда. Ако в края на наградния период финалистите имат равен брой временни точки, печели този, който има повече постоянни точки. Ако финалистите имат равен брой временни и постоянни точки, печели този, който първи е събрал повече временни точки. След определяне на Победителя в края на всяко тримесечие, временните точки стават част от постоянните точки и всеки потребител може да започне да печели нови  временни точки за своя акаунт и да участва в надпреварата за наградата от новото тримесечие.

3.2.8. При условията на чл.3.2.7. печелившият потребител има право да получи награда, която се обявява от Dacia за всяко тримесечие и е различна.

3.2.9. Обявяването на печелившия потребител за всеки тримесечен период се извършва в срок до 03.02.2021г. – за първо тримесечие; до 05.05.2021г. – за второ тримесечие; до 04.08.2021г. – за трето тримесечие и до 03.11.2021г. – за последното тримесечие от календарната година. В случай, че Dacia не може да се свърже с печелившия потребител в рамките на 1 седмица след обявяването му, същият откаже да получи наградата си или не се яви в посочения от Dacia срок за получаването й, Dacia има право да обяви за победител следващия потребител в класирането по точки и да пристъпи към връчване на наградата.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. ДАННИ ЗА ДОСТЪП И ПАРОЛА.

4.1. В случаите на регистрация, Потребителят посочва електронен адрес  и парола за достъп, както и друга информация, която служи за комуникация с него. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, както и да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна в 7-дневен срок от промяната. При успешна регистрация Потребителят получава имейл за активация на профила на посочения от него електронен адрес.

4.2. Всеки Потребител може да има само един активен потребителски профил.

4.3. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). ДЪСТЪР КЛУБ може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

4.4. Потребителят е длъжен да полага необходимата грижа с цел опазване на паролата за потребителския си профил в ДЪСТЪР КЛУБ, както и да не прави достояние на трети лица тази информация, включително да уведомява незабавно Dacia в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

4.5. В случай на забравена парола, се прилага "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://dusterclub.dacia.bg.

4.6. В случай на предоставяне на неверни данни или не отразяване на настъпилите промени в срок, Dacia има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, за които се изисква регистрация, съответно да прекрати регистрацията на съответния Потребител. Прекратяването на регистрацията автоматично води до прекратяване на договора между Dacia и Потребителя.

4.7.  Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да редактира своите потребителски данни, като това се извършва собственоръчно от личния му профил след клик на бутон “редактирай профила си”.

4.8. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си в ДЪСТЪР КЛУБ, съответно преустанови използването на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги. Потребителски профил се изтрива от самия Потребител доброволно, с линк в страницата с профилни данни. Заедно с Потребителски профил се изтриват безвъзвратно всички данни, спечелени до момента точки и снимки, с изключение на такива, които са обявени за снимка на месеца (ако има такива).

Изрично известяване към администрацията няма, както и не се изисква никаква намеса от страна на екипа на ДЪСТЪР КЛУБ в процеса.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.1. Потребителите сами осигуряват необходимото им оборудване за ползването на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

5.2. Потребителите имат право на достъп в режим on-line до предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги при спазване на условията и изискванията за достъп, определени в настоящите Общи условия.

5.3. Потребителите  се задължават при ползване на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги да не зареждат и/или разполагат на Сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ и да не правят достояние по какъвто и да било начин на трети лица текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

5.3.1. противоречащи на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми;

5.3.2. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

5.3.3. с порнографско или открито сексуално съдържание;

5.3.4. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

5.3.5. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

5.3.6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

5.3.7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

5.3.8. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

5.3.9. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

5.3.10. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

5.3.11. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

5.3.12. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

5.4. . Потребителите се задължават при ползване на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги:

5.4.1. да не извършват Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

5.4.2. да уведомяват незабавно за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

5.4.3. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

5.4.4. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

5.6. Потребителите се задължават да не осъществяват неоторизиран достъп до предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги чрез използване на чужди пароли или каквито и да било други методи за достъп до профил на друг Потребител, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на ДЪСТЪР КЛУБ, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА DACIA 

6.1. Dacia обработва лични данни при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), което е подробно описано в секцията „Защита на личните данни“ в интернет страницата, с която  потребителите и Посетителите могат да се запознаят тук https://www.renault.bg/poveritelnost.html

6.2. Dacia полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителите, станала му известна по повод на регистрацията на Потребителски профил и не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или зЗлоумишлени действия на трети лица. 

6.3. Dacia може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в ДЪСТЪР КЛУБ за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и си запазва правото да предоставя на вниманието на Потребителите и Посетителите или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Dacia не гарантира точността, изчерпателността и автентичността на съдържащата се в тях информация, нито носи отговорност за начина, по който се използват и поддържат сайтовете, към които има електронни препратки.

6.4. Dacia има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите, когато последният ползва съответна Услуга или Услуги в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми.

6.5. Dacia има право да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка Потребителско съдържание, генерирано от Потребител, което нарушава българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми.

6.6. Dacia има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез ДЪСТЪР КЛУБ като уведоми за това Потребителите със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския профил на Потребителя.

6.9.  В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Dacia има право да изтрие цялото Потребителско съдържание на Потребителя, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Dacia не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до Потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от него Потребителско съдържание, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Всички информационни ресурси и материали, включително, но не само: илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, публикувани в Сайта принадлежат на Dacia и се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и е основание за ангажиране на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителите нямат право да копират, изменят, възпроизвеждат в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използват сайта или да извършват действие, което противоречи на права на Dacia.

7.2. Всички запазени търговски марки, брандировки и лога са собственост на Dacia. Потребителите нямат право да ги копират, размножават и/или разпространяват, без изричното писмено съгласие на Dacia.

7.3. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма в ДЪСТЪР КЛУБ Потребителят предоставя на Dacia неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ, както и за разумен срок след премахването или изтриването му. Отговорността за авторските права и за осигуряване спазването на законодателството за защита на личните данни във връзка с Потребителското съдържание е на Потребителя.

7.4. В случай че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание в ДЪСТЪР КЛУБ и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

7.5. В случай, че Потребител или Посетител  счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Dacia в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с Dacia. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт c Потребителя/Посетителя. След доказване на собствеността върху авторските права съответните снимки, видео, писмени, звукови и графични материали или каквото и да е друго Потребителско съдържание ще бъдат свалени/премахнати от ДЪСТЪР КЛУБ.

VIII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

8.1. Dacia не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Dacia не отговаря за произтеклите за други Потребители/Посетители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от Потребителя или станало достъпно чрез ДЪСТЪР КЛУБ. Dacia няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

8.2. Dacia не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на ДЪСТЪР КЛУБ на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на предоставения от него електронен адрес. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Dacia, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

8.3. Dacia не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила или случайно събитие по смисъла на Търговския закон, проблеми в глобалната мрежа Интернет, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и в случай на нерегламентиран достъп/намесана трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ.

8.4. Dacia не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя/Посетителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги.

8.5. Dacia не носи отговорност спрямо Потребителя/Посетителя  за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез ДЪСТЪР КЛУБ.

8.6. Dacia не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове от страна на Renaultс цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. 

8.7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Посетителят декларира, че е запознат с възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до ДЪСТЪР КЛУБ,  които могат да възникнат независимо от положената от страна на Dacia грижа и няма и не може да има претенции в тази връзка.

8.8. Dacia полага грижи информацията в ДЪСТЪР КЛУБ да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Dacia няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят/Посетителят декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Dacia не отговоря за евентуално причинени  на Потребителя/Посетителя при ползване на предоставяната Услуга вреди, освен ако са причинени от Dacia умишлено или при проявена груба небрежност.

8.9. Dacia не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя/Посетителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

9.1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в интернет страницата http://dusterclub.dacia.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

9.2. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Dacia. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

9.3. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството ги довежда до знанието на Потребителите/Посетителите чрез публикуването им на ДЪСТЪР КЛУБ в 7-дневен срок от приемането на промените. В едномесечен срок от публикуването всеки Потребител има право, чрез изпращане на съобщение до Dacia, да откаже да приеме промените в Общите условия. След изтичане на срока и ако не е налице отказ да бъдат приети промените, последните обвързват Потребителя.

9.4. Заявяването от страна на Потребителя, че не е съгласен с промените в Общите условия, води до автоматично прекратяване на договора между потребителя и Dacia . В този случай Dacia има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до профил му и да прекрати регистрацията му.

X. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Договорът между страните поражда действие от момента на приемане на настоящите Общи условия.

10.2. Договорът има действие:

10.2.1. За Посетителите – до преустановяване на ползването на Услугите, които не изискват регистрация.;

10.2.2. 10.2.2. за Потребителите – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на регистрацията в ДЪСТЪР КЛУБ.

10.3. Договорът се прекратява:

10.3.1. за  Посетители – при преустановяване на ползването на Услугите, които не изискват регистрация;

10.3.2. За Потребителите – при прекратяване на регистрацията в ДЪСТЪР КЛУБ.