назад

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

РИСК И ОТГОВОРНОСТ

Вие използвате сайта изцяло на свой собствен риск. Dacia не може да гарантира , че на сайтът липсват технически дефект, грешки или вируси, които могат да повлияят на вашия компютър. Dacia не може да гарантира , че цялата информация е актуална за деня, в който го посещавате. Dacia не носи отговорност за всички вреди, които може да възникнат като резултат от използването на този сайт.

ПРОДУКТИ и ЦЕНИ

Dacia се стреми непрекъснато да подобрява своите продукти. В съответствие с тази политика информация в този сайт е обект на промяна. Спецификациите, версиите и цените на всички продукти и услуги описани в този сайт могат да не бъдат валидни към момента, в който го посещавате. Молим, свържете се с вашия локален оторизиран дилър на Dacia за най-актуална информация. Поради естеството на технологията, цветовете показани на сайта може да не съответстват на действителните цветове. Цените на всички продукти и услуги са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго.

РАЗХОДА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ НА CO2

Данните са получени при лабораторни изследвания, в съответствие с 2004/3/ЕО и са предназначени за сравнение между превозните средства, но е възможно да не отразяват реалните резултати при шофиране. (Допълнително оборудване, поддръжката, начина на шофиране, пътните и метеорологични условия могат да повлияят на официалните резултати)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Dacia България.

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между посетители и уебсайта http://dusterclub.dacia.bg („ДЪСТЪР КЛУБ“). С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да напуснете уебсайта.
ДЪСТЪР КЛУБ e сайт за собственици на автомобили Dacia Duster, достъпен на адрес в Интернет http://dusterclub.dacia.bg, който се управлява от „Рено Нисан България” ЕАД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131481045 с  адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.2,представлявано и управлявано от Оливие Жан - Изпълнителен директор, тел за връзка: (+359) 2 933 57 77; факс: (+359) 2 933 57 88; e-mail:dusterclub@dacia.bg; адрес:София, бул. Г.М. Димитров 16А, етаж 1, лице за контакт: Симона Гъдева(„Дружеството“).

I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
“ДЪСТЪР КЛУБ“ e интернет страницата, намираща се на адрес http://dusterclub.dacia.bg в интернет и управлявана от Дружеството.
„Посетител“e всеки посетител в интернет страницата Дъстър клуб независимо дали е регистриран, представлява юридически лица, други физически лица, себе си или е Потребител по смисъла на настоящите общи условия.
„Потребител“ е всеки Посетител, физическо или юридическо лице, който е регистриран в ДЪСТЪР КЛУБ и има личен профил.
„Билет“ е електронен файл в имейл формат, който потребителите на сайта получават при заявяване и заплащане.
„Събитие“е мероприятие, организирано за Потребителите на ДЪСТЪР КЛУБ и поканени от тях външни лица, с развлекателна цел и според условията на организаторите.
„Уебсайт” ("website", “web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ Услуги” или „Услугите“ са услуги и ресурси, предоставяни чрез сайта ДЪСТЪР КЛУБ, описани в настоящите общи условия, предмет на непрекъснато развитие и допълване.
„Потребителски профил” е обособена част от ДЪСТЪР КЛУБ, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от Потребителя при регистрацията му и съхранявана от ДЪСТЪР КЛУБ, като достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
„Имейл адрес” е избрана от Потребителя уникална пощенска кутия, посредством която той се идентифицира
„Основен електронен адрес“ е  имейл адресът, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя в ДЪСТЪР КЛУБ, както и всеки следващ имейл адрес, посочен като основен и използван за обмен на изявления между Потребителя и Дружеството
„Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри и/или символи, който заедно с имейл адреса индивидуализира същия
„Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите , които Потребителятразполага на Сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ с оглед те да бъдат достъпни чрез ДЪСТЪР КЛУБ за всички останали посетители и потребители.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
"Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
"Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайта.

II. Предмет

2.1. ДЪСТЪР КЛУБ e уебсайт за собственици на автомобили Dacia Duster, достъпен на адрес в Интернет http://dusterclub.dacia.bg, предоставящ актуални новини, възможност за започване и развиване на дискусии с другите Потребители, както и закупуване на Билети за Събитията, промотирани в ДЪСТЪР КЛУБ.

2.2. Доколкото предоставяните чрез ДЪСТЪР КЛУБ услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

III. Приложно поле

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Посетителите и Потребителите на ДЪСТЪР КЛУБ . Правата на посетителите,които не са се регистрирали в сайта, са ограничени до ползване на услугите, за които не се изисква регистрация в уебсайта.

3.2.Настоящите Общи условия не се прилагат за покупко-продажба на Билети за участие в Събития, прмотирани в ДЪСТЪР КЛУБ или други  услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Дружеството чрез неговия уебсайт.

IV. Предоставяни от ДЪСТЪР КЛУБ услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги.
Безплатни услуги

4.1. Безплатни услуги са предоставяни от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, за достъп до които е възможно да се изисква регистрацията според условията залегнали в настоящите Общи условия и включват услугите:

 • Регистрация и личен профил – управление на данните от страна на Потребителя, независимо дали той е физическо или юридическо лице.
 • Новини – предоставя безплатна възможност на Посетителите да четат новини ли друго съдържание от dusterclub.dacia.bg.
 • Напиши коментар – предоставя се безплатна възможност на Потребителите да коментират статии или друго съдържание в dusterclub.dacia.bg
 • Дискусии – предоставя се безплатна възможност на Потребителите да дават началото или да продължават вече започнатите от други Потребители дискусии
 • Въпроси - предоставя се безплатна възможност на Потребителите да разглеждат и отговарят на въпроси на нерегистрирани посетители
 • Заявка за безплатен Билет (когато такива са налични) – заявка и издаване на билет от Потребител, без да се изисква плащане. В този случай е възможно организаторът на Събитието да изисква плащания за други услуги, свързани със Събитието, преди или по време на него, което се посочва в описанието на Събитието.
 • Други допълнителни услуги, които могат да бъдат включени на последващ етап в ДЪСТЪР КЛУБ
Платени услуги

4.2.Платените услуги, предоставяни чрез ДЪСТЪР КЛУБ, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Потребителя и заплащане на цената на съответната услуга.

ДЪСТЪР КЛУБ дава възможност на Потребителите е да заявят и закупят от „Лайт Моушън“ ЕООДбилети за участие в Събития съгласно Общи условия за покупка на билети за събития, промотирани в ДЪСТЪР КЛУБ:

V. Регистрация. Данни за достъп и парола

5.1.В случаите на регистрация, Потребителят посочва  Oсновен електронен адрес  и парола за достъп, както и друга информация, която служи за комуникация с него. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, както и да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна в 7-дневен срок от промяната. При успешна регистрация Потребителят получава имейл за активация на профила на посочения от него Основен електронен адрес.

5.2.В случай, че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, Потребител е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Дружеството има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

5.3.Всеки Потребител може да има само един активен потребителски профил.

5.4.Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност).ДЪСТЪР КЛУБ може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

5.5.Основният електронен адрес, името и фамилията или съответните други данни, с който Потребителят е регистриран в ДЪСТЪР КЛУБ, не му дават никакви други права, освен правото на първия заявил конкретния имейл адрес в рамките на информационната система на dusterclub.dacia.bg. ДЪСТЪР КЛУБ не проверява и не носи отговорност за истинността на електронната поща, за това дали тя засяга права или лични данни на трети лица и в частност право на ползване на електронната поща или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.6.Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

5.7.В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://dusterclub.dacia.bg.

5.8.В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Дружеството има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на съответния Потребител. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът между страните поражда действие от момента на приемане на настоящите Общи условия

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3. Договорът има действие:

 • За нерегистрираните Посетители – до преустановяване на ползването на Услугите, които не изискват регистрация.;
 • за Потребителите – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1.Потребителят сам осигурява необходимото му оборудване за ползването на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

7.2.Потребителят има право на достъп в режим on-line до предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги при спазване на условията и изискванията за достъп, определени в настоящите Общи условия.

7.3.Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при или след регистрацията.

7.4.При ползване предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги Потребителят има право да разполага на Сървъра,на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ, Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание

7.5.Потребителят се задължава при ползване на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги да не зарежда и/или разполага на Сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

 • противоречащи на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми;
 • съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • с порнографско или открито сексуално съдържание;
 • съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
 • обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
 • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
 • пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 • накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
 • съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

7.6. Потребителят се задължава при ползване на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги:

 • да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 • да уведомява незабавно за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

7.7.Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати да регистрацията си в ДЪСТЪР КЛУБ, съответно преустанови използването на предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Посетители– от момента на преустановяване ползването предоставените от ДЪСТЪР КЛУБ услуги,за които не се изисква регистрация, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. При прекратяване на регистрацията Дружеството спира достъпа на съответния Потребител до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

7.8.Потребителят може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано в ДЪСТЪР КЛУБ, включително до Потребителско съдържание, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.9.Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на ДЪСТЪР КЛУБ, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

8.2.Дружеството има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до профил на Потребителя при неизползването им в продължение на 12 (дванадесет) месеца след последното влизане в съответния потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последното Събитие, за което Потребителят е закупил Билет.

8.3.Дружеството има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Дружеството върху съдържащите се на платформата ДЪСТЪР КЛУБ елементи - обекти на интелектуална собственост, както и в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия..

8.4. Дружеството има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя  и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя  като го идентифицират и за проследяване на действията му.

8.5.Дружеството може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в ДЪСТЪР КЛУБ за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и си запазва правото да предоставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.

8.6.Дружеството има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителятт се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството.

8.7.Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

8.8.Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Дъстър клуб чрез използването на функционалността "Коментари", когато същите противоречат на тематичната насоченост на уебсайта, на добрите нрави и добро възпитание, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.9.  Дружеството няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Дъстър клуб чрез използването на функционалността "Коментари" по искане на Потребителя, който ги е публикувал.

8.10.Дружеството има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до услугите, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми.

8.11.Дружеството има право да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка Потребителско съдържание, генерирано от Потребител , коетонарушава българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми..

8.12. Дружеството има право да поставя на всяка от страниците на ДЪСТЪР КЛУБ, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.

8.13. Дружеството има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез ДЪСТЪР КЛУБ като уведоми за това Потребителя със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

8.14. При използване на ДЪСТЪР КЛУБ, Дружеството има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Дружеството съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на, Потребителят предоставя на Дружеството неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър,на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

9.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание в ДЪСТЪР КЛУБ и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

9.3. При използването на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Дружеството, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или друг Потребител.

9.4. Потребителят е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на ДЪСТЪР КЛУБ, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на ДЪСТЪР КЛУБ, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.6. В случай, че Потребителят/Посетителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Дружеството  в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с Дружеството. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт c Потребителя/Посетителя. След доказване на собствеността върху авторските права съответните снимки, видео, писмени, звукови и графични материали или каквото и да е друго Потребителско съдържание ще бъдат свалени/премахнати от ДЪСТЪР КЛУБ.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Дружеството не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание Освен това, Дружеството не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от Потребителя или станало достъпно чрез ДЪСТЪР КЛУБ.Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Ползвателят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

10.2. Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на ДЪСТЪР КЛУБ на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на Основния електронен адрес. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дружеството, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.3. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ.

10.4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги.

10.5. Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез ДЪСТЪР КЛУБ.

10.6. Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Дружеството предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до ДЪСТЪР КЛУБ,  които могат да възникнат независимо от положената от страна на Дружеството грижа и няма и не може да има претенции в тази връзка.

10.8. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, независимо дали е дало или не съгласие за това.

10.9. Дружеството полага грижи информацията в ДЪСТЪР КЛУБ да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на платформата ДЪСТЪР КЛУБ. Дружеството няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.

ХІ. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. Дружеството има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на Дружеството, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко Потребителско съдържание, разположено на ДЪСТЪР КЛУБ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Дружеството има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. Дружеството има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя в случай, че по преценка на ДружествотоПотребителят нарушава разпоредби на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми, правата и законните интереси на трети лица.  В тези случаи Дружеството има право да прекрати регистрацията на Потребителя, да преустанови предоставянето на Услугите за съответния Потребител и да изтрие си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Дружеството има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В посочените в настоящия раздел случаи Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от от ДЪСТЪР КЛУБ услуги в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави или други приложими норми, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, Потребителятсе задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил потребителското си име и парола в нарушение на настоящите Общи условия.

12.4. Задълженията на лицата по настоящия раздел продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя. 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. Дружеството има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите Общи условия.

13.2. Всеки регистриран Потребител чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Дружеството.

13.3. Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.4. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.5. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството по предвидения в тях ред и цели. Потребителят се съгласява при заявка за покупко-продажба на Билет/и личните му данни да бъдат предоставени от Дружеството на доставчика на Билет/и за всяка Събитие, а именно „ЛайтМоушън“ ЕООД, ЕИК 200237923, както и да бъдат обработвани от „ЛайтМоушън“ ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба на Билет/и.

13.6. Дружеството събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

13.7. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или имейл за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.8. Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
 • това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Дружеството;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
 • други посочени в закона случаи.
XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

14.1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://dusterclub.dacia.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

14.2. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните от ДЪСТЪР КЛУБ услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

14.3. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на ДЪСТЪР КЛУБ. Дружеството предоставя на Потребителите 14 (четиринадесет) дневен срок, за да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в сила.

14.4. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в сила. В срока по 14.3. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Дружеството, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Дружеството, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Дружеството, при което Дружеството има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с дву-седмично предизвестие от всяка от страните при неизпълнение на задълженията на другата страна и в случай, че неизпълнението не бъде отстранено в срока на предизвестието;
 • при обективна невъзможност на някоя о тстраните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

15.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Дружеството има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от него Потребителско съдържание, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.В случай, че Потребителят е направил заявка за покупко-продажба на Билет/и, прекратяването на регистрация на Клиента в ДЪСТЪР КЛУБ и дезактивиране на Потребителския му профил се извършва след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки.

ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1.Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

16.2.Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на ДЪСТЪР КЛУБ , са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя приизвършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

16.3.С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Дружеството е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървъра, на който се намира ДЪСТЪР КЛУБ. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочения Основен електронен адрес, разположен на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
В случай, че Потребителят е посочил невалиден Основен електронрн адрес, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Дружеството, дори ако не е било получено.

16.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

16.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.